godlo MKiDN logoCEA bip 
10 kwietnia 2021
Spread the love

Mimo to… uczniowie klas programowo najwyższych dotarli do momentu, kiedy muszą potwierdzić swoje umiejętności przed komisją egzaminacyjnąaby uzyskać dyplom plastyka.
Od poniedziałku w Plastyku zaczynają się dni wzmożonej aktywności i to szczególnej. Trwać będą egzaminy w czasie, których uczniowie opuszczający Szkołę, wykażą swoje umiejętności z zakresu jubilerstwa, grafiki użytkowej, ceramiki i po raz pierwszy w naszej szkole, także z muralu. To szczególny czas i wiele trudnych chwil. Przygotowanie swojego wystąpienia, ale najważniejsze to pokazanie swoich umiejętności. To prezentacja własnej praca z zakresu malarstwa, rysunku, a także portfolio, wskazujące na postęp w czasie nauki/pracy w Szkole, a i na koniec, oddanie pod ocenę własnej pracy dyplomowej związanej z wybranym (kilka lat wcześniej) kierunkiem własnego kształcenia. Po obronie pracy dyplomowej każdy z abiturientów zdaje egzamin z historii sztuki. To wstęp do uzyskania poświadczenia umiejętności. Potem, 4 maja abiturienci zaczynają zdawać egzaminy maturalne. Życzmy im połamania pór!
Wskazujemy także na poniższe, oficjalne informacje, ale także szczególnie życzliwe życzenia od tych, którzy dbali przez kilka lat o to, abyście czuli się w tej szczególnej Szkole jak ktoś niezwykły, szczególny, jedyny i najważniejszy. W tej jedynej i niezwykłej atmosferze, my będziemy trzymać za Was kciuki. Pamiętajcie o tym i pokażcie jaki niesiecie potencjał ze sobą!
Oficjalnie informujemy Państwa, że – mimo aktualnego stanu pandemii – termin egzaminu dyplomowego nie ulega zmianie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U. z 2021, poz. 512) i jego zapisy cytowane poniżej:

 1. w § 26 ust. 13 pkt 27 i 28 wprowadzono wyjątek od zakazu zgromadzeń dotyczący egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, o których mowa odpowiednio wart.14 ust.4 pkt 3 oraz art. 142 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 2. w § 25 ust. 3 pkt 18 lit. a i b wprowadzono wyjątek od nakazu noszenia maseczek podczas ww. egzaminów – jeżeli w trakcie tego egzaminu, badania albo sprawdzianu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;
 3. w § 9 ust. 3 pkt 44 wprowadzono możliwość korzystania z usług hotelowych przez uczestników ww. egzaminów na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły.
  Jednocześnie przypominamy o zobowiązujących – Szkołę, jako organizatora egzaminu, Państwową Komisję Egzaminacyjną, Dyplomantów oraz Administrację i Obsługę – procedurach przeprowadzania egzaminów dyplomowych w sytuacji stanu epidemicznego (patrz: załącznik).
  Zatem życzę Państwu – Dyplomantom roku 2021 dobrej kondycji intelektualnej, zdrowia, dobrego samopoczucia, pewności siebie i własnych umiejętności oraz ufności we wsparcie Szkoły w osiągnięciu celu, jakim jest od 12 kwietnia Dyplom, a od 4 maja Matura…
  W imieniu Rady Pedagogicznej Szkoły,
  a zwłaszcza Wychowawców, Promotorów,
  Egzaminatorów i Kierownictwa Szkoły
  Anna Maciejowska