godlo MKiDN logoCEA bip 

Dla rodziców

ZEBRANIA Z RODZICAMI

OSSP, LP, PLSP

godz. (środa)

godz. zebranie  Rady Rodziców

KONSULTACJE DIA RODZICÓW

Konsultacje dla Rodziców wg indywidualnego nauczycielskiego harmonogramu tygodniowego.

Informacje przed gabinetem wicedyrektora , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i portierni.