godlo MKiDN logoCEA bip 

Erasmus +

Projekt edukacyjny zrealizowany w ramach programu POWER VET w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2018-2020  – „Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”
W grudniu 2020 zamykamy realizację projektu  „Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”, którego głównym celem zgodnie z Europejskim Programem Rozwoju Szkoły było przede wszystkim podnoszenie jakości edukacji artystycznej i zawodowej w zakresie projektowania dla designu. Dyrekcja oraz kadra ZSP dąży do tego, aby szkoła stała się atrakcyjnym i konkurencyjnym ośrodkiem nauczania w zawodach tradycyjnych i kreatywnych, współpracującym ściśle z uczelniami, gdzie kontynuowana jest edukacja uczniów i z rynkiem pracy. Dążymy do wizerunku Szkoły europejskiej, otwartej na transfer wiedzy, wymianę doświadczeń w sektorze VET. Realizacja projektu zapewniła nauczycielom jak i uczniom rozwój na wielu poziomach: technicznym i technologicznym/ dotyczącym pracy w zawansowanych programach komputerowych, IT/, metod i metodologii w nauczaniu sztuki i projektowania w zawodach kreatywnych.  W projekcie uczestniczyło 32 uczniów, 10 nauczycieli/ Job Shadowing/ i 4 opiekunów. Uczniowie odbyli 3 tygodniowe a nauczyciele tygodniowe staże w czterech europejskich szkołach: w Niemczech/ Pforzheim/, w Austrii/ Graz/, Portugali/ Caldas da Rainha/ i we Włoszech/ Urbino/ w świetnie wyposażonych pracowniach: jubilerskich, ceramicznych i graficznych pod opieką wysoce wykwalifikowanych specjalistów.
W celu przedłużenia trwałości projektu,  zwiększenia  kręgu odbiorców wszystkie działania promocyjne, informacyjne, upowszechnianie efektów zrealizowanego projektu odbywały się w kontekście:
1. wdrożeń doświadczeń, które zakładają:
– przygotowanie warsztatu animacji w ZSP
– weryfikację programów nauczania przedmiotów artystycznych
– wdrożenie do programów nauczania tematyki dot wykorzystania drukarki 3D
– powiązanie serigrafii z każdą pracownią artystyczną jako zaplecze artystyczne umożliwiające przetwarzanie projektów artystycznych w technice serigrafii
– wprowadzenie do metody nauczania historii sztuki kanonu łączącego wykład nauczyciela z prezentacją opracowana i przedstawioną przez ucznia
– wprowadzenie do programu nauczania technik tradycyjnych oraz podjęcie próby nauczania metody oprawy kamieni

2. 20-letniej historii udziału ZSP w Europejskich Programach Edukacyjnych/ 2000-2020/.
Całość przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania była wieloetapowym działaniem stacjonarnym z udziałem uczestników projektu: uczniów, opiekunów i nauczycieli/ Job Shadowing/, dyrekcji, koordynatora, całej społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości /m.in. różne uroczystości szkolne, ogólnopolskie spotkania z udziałem mediów, wernisaże wystaw, zebrania Rady Artystycznej, Rady Pedagogicznej, zebrania z rodzicami, zajęcia warsztatowe, lekcje wychowawcze… Działania upowszechniające prowadzone były również w trybie zdalnym z intencją przypomnienia rezultatów zrealizowanego projektu oraz zaanonsowania uczniom klas młodszych Ig, Ijcm, IIg, IIjgm, IIjcm prawdopodobnego aplikowania do EPE na następne lata 2021-2022 po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

PREZENTACJE STAŻY

Realizacja projektu 2018 – 2019 POWER VET na zasadach programu Erasmus +

„Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”

ULOTKA (pdf)

Staż nauczycielski – Job Shadowing – Portugalia, Graz, Urbino i Pforzheim

Portugalia, Caldas da Rainha 8-12.07.2019
Włochy, Urbino 21-25.10.2019
Austria, Grat 21-25.10.2019
Niemcy, Pforzheim 18-22.11.2019

Staże uczniowskie:

Prezentacja Portugalia, Caldas da Rainha 24.06-12.07.2019

Prezentacja Austria, Graz 7.10.-25.10.2019

Prezentacja Włochy, Urbino 7.10-25.10.2019

Prezentacja Niemcy, Pforzheim 4.11-22.11.2019

PFORZHEIM ENZKREIS

W Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie odbyło się spotkanie, poświęcone dwóm ważnym wydarzeniom – podsumowaniu działań w ramach unijnych projektów oraz uczczeniu 20. rocznicy powołania Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Jasnej Górze.

Obchody 20-lecia MIK w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie

Realizacja projektu 2016

Odtwarzanie i udoskonalanie formy i funkcji przedmiotu dizajnerskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii 2015-1-PL01-KA102-016199

Staż zagraniczny – podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacaka Malczewskiego w Częstochowie zrealizowany w pięciu grupach od czerwca do października 2016 w ramach programu POWER VET na zasadach programu ERASMUS+
W kolejnych raportach można zapoznać się z wynikami i efektami zrealizowanego projektu pt “Odtwarzanie i udoskonalanie formy i funkcji przedmiotu dizajnerskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii “
RAPORTY

Raport – Macerata 2016

Raport – Urbino 2016

Raport – Pforzheim 2016

Raport – Caldas 2016

Raport – Graz 2016

UPOWSZECHNIANIE

Gazeta

Mazetara

Gazeta Pforzheim

Gazeta Pforzheim

Biuletyn

Realizacja projektu 2015

Proces przedprodukcyjny w interdyscyplinarnym projektowaniu i wykonaniu prototypu 2014-1-PL01-KA102-001161

Konkurs wewnętrzny dla uczniów zainteresowanych udziałem w stażu zagranicznym

Aneks do regulaminu konkursu wewnętrznego

Sprawozdanie z realizacji stażu

Dokumentacja postażowa – CENCAL w Caldas da Raino

Film z realizacji zaplanowanych zadań stażowych

Księga produktu

Księga znaku

Dokumentacja płytki

Dokumentacja toreb

Upowszechnianie rezultatów projektu

Projekty obrazów ceramicznych

News na stornie szkoły

Prezentacja ze stażu – prezi