godlo MKiDN logoCEA bip 

Fotowoltaika

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia znak ZSP.070-6-21

Nazwa postępowania:               ROBOTY BUDOWLANE – Budowa generatora fotowoltaicznego na budynku kompleksu dydaktycznego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

Nr referencyjny:                          ZSP.070-6-21

Termin składania ofert:              11 maja 2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:               11 maja 2021 r. godz. 10:30

Dokumenty zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) źródło: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cee2b724-e580-468e-a97f-7e2181f58bf8

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) _PDF

Załącznik nr 1 do SWZ – (paczka ZIP) dokumentacja projektowa stanowiąca Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z przedmiarem robót, na którą składają się:

  1. Projekt wykonawczy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej _PDF
    1. Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej _PDF
    1. Przedmiary _PDF

Załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy _PDF

Załącznik nr 3 do SWZ – WZÓR_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu _edyt

Załącznik nr 4 do SWZ – WZÓR_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania _edyt

Załącznik nr 5 do SWZ – WZÓR_Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej _edyt

Załącznik nr 6 do SWZ – WZÓR_Wykaz robót budowlanych _edyt

Załącznik nr 7 do SWZ – WZÓR_Wykaz osób _edyt

Załącznik nr 8 do SWZ – WZÓR_Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów _edyt

Załącznik nr 9 do SWZ – WZÓR_FORMULARZ OFERTOWY _edyt