godlo MKiDN logoCEA bip 

Interdyscyplinarność w metodzie kształcenia

Spread the love

Interdyscyplinarność w metodzie kształcenia plastycznego podstawą sztuk stosowanych. 2010

Projekt zakłada udział trzech partnerów. Wnioskodawcą jest ZSP w Częstochowie, a naszymi partnerami są placówki o zbliżonym profilu kształcenia: na poziomie szkoły średniej   szkoła w Stuttgarcie Schule für Farbe und Gestaltung w Niemczech i na poziomie szkoły wyższej – Ecole Superieure d’Arts et Ceramique w Tarbes we Francji. W projekcie wezmą udział 2 grupy czteroosobowe nauczycieli  przedmiotów artystyczno-zawodowych z naszej szkoły.
Niniejszy projekt został przygotowany w związku z tym, że w systemie kształcenia Zespołu Szkół Plastycznych dostrzeżono potrzebę bardziej ścisłego powiązania przedmiotów ogólnoartystycznych (rzeźba, malarstwo, rysunek) z przedmiotami zawodowymi (grafika, ceramika, jubilerstwo) i określenia celowości metod kształcenia tak, aby blok zajęć ogólnoplastycznych stanowił bazę dla projektowania i realizacji wyrobu (dzieła) sztuki stosowanej. Celem projektu jest poznanie treści programowych, metod i warsztatu pracy nauczycieli w partnerskich szkołach, w zakresie: rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej (rzeźby), uwzględniając ich powiązanie z metodą nauczania sztuk stosowanych: ceramiki, jubilerstwa, grafiki użytkowej, jako realizacji doktryny Bauhausu oraz ostateczne przeniesienie doświadczeń na grunt naszej szkoły. Rezultatem planowanego projektu wymiany będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów w zakresie metodyki nauczania oraz wprowadzenia innowacyjnych modyfikacji do treści programowych i planów dydaktycznych zakładających korelację między wszystkimi przedmiotami artystyczno–zawodowymi , tak aby rysunek, malarstwo i rzeźba dotychczas traktowane jako niezależne przedmioty sztuki wysokiej – podporządkowane były przedmiotom kierunkowym i zawodowym: ceramice, grafice, jubilerstwie.
Ostatecznie udoskonalone zostanie kształcenie uczniów w zakresie kierunków sztuki stosowanej (szeroko pojętego designu) nawiązujące do doktryny Bauhausu, co pozwoli absolwentom Zespółu Szkół Plastycznych świadomie traktować warsztat artystyczny do celów sztuki użytkowwej, tym samym sprostać wymaganiom jakie stawia się projektantom na rynku pracy. Projekt zostanie zrealizowany ww placówkach w czerwcu 2010r.