godlo MKiDN logoCEA bip 

Nowoczesne zdobienie grawerowaniem

Spread the love

Beneficjentami projektu „Nowoczesne zdobienie grawerowaniem powierzchni wyrobów srebrnych” byli uczniowie działu jubilerstwa ZSP w Częstochowie. Naszymi partnerami były szkoły średnie, kształcące przyszłych jubilerów: „Goldschmiedeschule” w Pforzheim (Niemcy) i „Istituto Statale d’Arte” w Macerata (Włochy). Każda z w/w szkół prowadzi kształcenie w zakresie projektowania, wytwarzania wyrobów jubilerskich i przygotowuje twórczą jednostkę do samodzielnej pracy oraz współpracy z zakładem. Partnerskie szkoły posiadają nowoczesne pracownie odlewnicze, grawerskie, szlifierskie, oprawy kamieni wyposażone w laser sterowany komputerem oraz laboratoria badawcze. Staż odbywał się w dwóch grupach: grupa włoska realizowała projekt od 26.09. do 14.10.2011 r. a grupa niemiecka od 10.10. do 28.10.2011.

Celem projektu było poznanie obsługi optografu laserowego i wachlarza możliwości jakie daje to urządzenie zwłaszcza w zakresie rytowania wgłębnego na powierzchniach wklęsłych, także specyfiki i metody kształcenia w europejskim przemyśle jubilerskim. Rezultatem jest uzupełnienie wykształcenia beneficjentów o umiejętności dekorowania wyrobów jubilerskich głównie korpusowych wykorzystując nowoczesne oprzyrządowanie jakim jest optograf laserowy. Zwiększy to możliwości zatrudnienia naszych absolwentów, a jednocześnie obniży koszty szkolenia przyszłych pracowników ponoszone przez potencjalnego pracodawcę. Dodatkowo rozbudzi potrzebę stałego wzbogacania swojej wiedzy o elementy najnowszych technologii.

W swoich pracach jubilerskich beneficjenci zrealizowali wszystkie cele zidentyfikowane we wniosku zgłoszeniowym a umożliwił im to nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń.

Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo przyjaznej atmosferze. Wykonane przez naszych beneficjentów prace spotkały się z dużym uznaniem.

Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące nasi beneficjenci otrzymali certyfikaty Europass Mobillity.

Efekty stażu zostały upowszechnione poprzez wystawy prac bezpośrednio w miejscu odbycia stażu oraz poprzez seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów, nauczycieli, przedstawicieli oświaty i Ministerstwa Kultury – odnotowane w mediach /Gazeta Wyborcza, Gazeta Częstochowska i telewizja lokalna TVOrion/.

Informacje o zrealizowanym stażu, jego efektach wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawimy na łamach fachowej prasy: „Jubiler Polski”, „Złoto Srebro Czas” oraz na stronie STFZ /na te publikacje oczekujemy/.

Dokumentacja fotograficzna znajduje się na naszej stronie internetowej http://plsp.ids.czest.pl