Rekrutacja
Dodane przez jacek dnia 26/06/2015
Lista przyjętych do klas pierwszych zostanie ostatecznie  ustalona na podstawie:
• punktacji uzyskanej na egzaminie wstępnym - praktycznym
• ocen końcoworocznych ze świadectwa ukończenia szkoły
• wyniku sprawdzianu/ egzaminu  gimnazjalnego.
w oparciu o rozporządzenie MKiDN  z 15.V.2014 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych placówek artystycznych

01.07.2015 – ogłoszenie wyników
02.07.2015 godz. 17.00 - spotkanie dyrektora szkoły i wychowawcy z rodzicami i uczniami , którzy zostali przyjęci do szkoły.