godlo MKiDN logoCEA bip 

Różnorodność rozwoju małych firm

Spread the love

Różnorodność rozwoju małych firm ceramicznych na rynku europejskim-szansą dla absolwentów szkół 2008

Streszczenie – ceramika – 2008 
 Beneficjentami projektu „Różnorodność rozwoju małych firm ceramicznych na rynku europejskim-szansą dla absolwentów szkół” byli uczniowie działu ceramiki ZSP w Częstochowie. Naszymi partnerami były szkoły kształcące ceramików na poziomie zawodowej szkoły średniej: w Portugali „CENCAL”  w Caldas da Rainha,  w Niemczech „Staatliche Fachschulen für Keramik” – szkoła w Höhr-Grenzhausen oraz firma ceramiczna „Majolika” w Karlsruhe.  Każda z placówek dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w urządzenia najnowszej generacji niezbędne do pełnej realizacji cyklu produkcyjnego ceramiki wykorzystując najnowsze technologie oraz laboratoriami gdzie dokonuje się analiz i badane są właściwości materiałowe. Jednocześnie ww. placówki  kultywują regionalne techniki zdobienia ale także wykorzystują techniki graficzne i malarskie do zdobienia i podkreślania odmienności dekoracji mas ceramicznych.
Staż odbywał się w trzech grupach w różnych terminach: pierwsza grupa realizowała projekt w Karlsruhe 9.06.2008. – 27.06.2008, druga w Caldas od 23.06.2008 do 11.07.2008, trzecia w Höhr-Grenzhausen od 27.10.2008 do 14.11.2008.
Realizację projektu planowaliśmy w Akademii Cordoba w Hiszpanii. Ze względów finansowych realizacja stażu w tej organizacji była niemożliwa (ceny wyżywienia i noclegów przewyższały znacznie wysokość grantu). Mimo długotrwałych negocjacji nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących propozycji cenowych, a na większe dofinansowanie ze strony naszej jednostki nadrzędnej nie mogliśmy liczyć. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmiany do wyżej wymienionego projektu przez Krajową Agencję oraz pozyskania listu intencyjnego od niemieckiej firmy ceramicznej „Majolika” postanowiliśmy zrezygnować z odbycia stażu w Hiszpanii w Akademii Cordoba. Zmiana  jednego z partnerów nie wpłynęła zupełnie na realizację projektu.
Projekt osiągnął wszystkie cele zidentyfikowane w projekcie.
Rezultatem stażu jest praktyczne poznanie metod pracy, zasad marketingowych i organizacji małych przedsiębiorstw ceramicznych wykorzystujących nowoczesne technologie w ceramice. Realizacja stażu podniosła jakość przygotowania do adaptacji pracowniczej – zawodowej na rynku unijnym. Rezultatem projektu jest zdobycie doświadczenia z zakresu przedsiębiorczości stosowanej na unijnym rynku.
W swoich pracach ceramicznych beneficjenci zrealizowali wszystkie założenia programu Leonardo da Vinci. Nieograniczony dostęp do wszystkich urządzeń i doskonała współpraca z opiekunami z organizacji przyjmujących umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu.
Beneficjenci poznali organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi dla europejskich producentów.
W trakcie stażu beneficjenci pogłębili znajomość języków obcych języka angielskiego, języka niemieckiego – przede wszystkim z zakresu terminologii fachowej. Z pewnością ułatwi to naszym absolwentom poruszanie się na rynku pracy 
Realizacja projektu przebiegała w bardzo miłej atmosferze, opiekunowie zwracali uwagę na pracowitość i duże zaangażowanie beneficjentów. Staż zakończył się uroczystym spotkaniem połączonym z wernisażem prac wykonanych przez naszych uczniów i rozdaniem certyfikatów .potwierdzających nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące otrzymali nasi beneficjenci certyfikaty Europass Mobillity.
Efekty stażu zostały odnotowane przez miejscowe media. W Polsce upowszechniane były poprzez wystawy wykonanych prac, wystawy fotograficzne i seminaria wewnątrzszkolne, prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz informacje przekazane przez media. Informacje o przebiegu stażu znajdują się na naszej stronie internetowej http://plsp.ids.czest.pl.