godlo MKiDN logoCEA bip 

Tendencje europejskie w małych firmach

Spread the love

Tendencje europejskie w małych firmach jubilerskich – wytrórcach artystycznych wyrobów korpusowych 2008

Streszczenie – jubilerstwo – 2008 
 Beneficjentami projektu „Tendencje europejskie w małych firmach jubilerskich – wytrórcach artystycznych wyrobów korpusowych” byli uczniowie działu jubilerstwa ZSP w Częstochowie. Naszymi partnerami były szkoły średnie, kształcące przyszłych jubilerów: „Goldschmiedeschule” w Pforzheim (Niemcy) i „Instituto Statale d’Arte” w Macerata (Włochy). Każda z w/w szkół prowadzi kształcenie w zakresie projektowania, wytwarzania wyrobów jubilerskich i przygotowuje twórczą jednostkę do samodzielnej pracy oraz współpracy z zakładem. Partnerskie szkoły posiadają nowoczesne pracownie odlewnicze, grawerskie, szlifierskie, oprawy kamieni wyposażony w laser sterowany komputerem oraz laboratoria badawcze. Staż odbywał się w dwóch grupach, w różnych terminach: grupa w Pforzheim realizowała projekt od 3.11.08. do 21.11.08, grupa w Maceracie od 27.10.08. do 14.11.08.
Realizację projektu planowaliśmy w 3 placówkach, a nie jak to miało miejsce w 2. Ze względów finansowych realizacja stażu w Akademii Cordoba w Hiszpanii była nie możliwa (ceny wyżywienia i noclegów przewyższały znacznie wysokość grantu). Mimo długotrwałych negocjacji nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących propozycji cenowych, a na większe dofinansowanie ze strony naszej jednostki nadrzędnej nie mogliśmy liczyć. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmiany do wyżej wymienionego projektu przez Krajową Agencję oraz zgody pozostałych dwóch partnerów na przyjęcie większej liczby beneficjentów postanowiliśmy zrezygnować z odbycia stażu w Hiszpanii w Akademii Cordoba.
Rezygnacja z jednego z partnerów nie wpłynęła zupełnie na stopień realizacji projektu. Projekt osiągnął wszystkie cele zidentyfikowane we wniosku zgłoszeniowym.
Efektem stażu jest praktyczne zapoznanie się z nowoczesną techniką wytwarzania form korpusowych a także specyfiką i metodami kształcenia zawodowego w przemyśle jubilerskim stosowanymi w wiodących na rynku europejskim krajach, a także obsługa nowoczesnych urządzeń i technologii. Wiedzę tę wykorzystamy podczas zmiany bazy technologicznej szkoły oraz planowanej rozbudowy w ramach funduszy strukturalnych programu ZPORR. Staż w ramach programu Leonardo da Vinci był etapem merytorycznego przygotowania do wykorzystania tej bazy.
Projekt był zupełną nowością, a jego realizacja była konieczna dla poszerzenia wykształcenia naszych beneficjentów. Było to możliwe tylko w szkołach posiadających odpowiednią linię technologiczną tak jak w/w szkoły partnerskie. W swoich pracach jubilerskich beneficjenci zrealizowali wszystkie założenia programu Leonardo da Vinci.
Nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu. Poznali też organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi w Niemczech i Włoszech.
Podczas stażu beneficjenci pogłębili znajomość języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego – głownie z zakresu terminologii fachowej (słuchanie wykładów dotyczących technologii, komunikacja podczas korekt).
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo przyjaznej atmosferze. Wykonane przez naszych beneficjentów prace spotkały się z dużym uznaniem.
Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące nasi beneficjenci otrzymali certyfikaty Europass Mobillity. Wraz z raportem przesyłamy kserokopie Europassów .
Efekty stażu zostały upowszechnione poprzez wystawy prac oraz seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz odnotowane przez media.