godlo MKiDN logoCEA bip 

Wykorzystanie impulsu laserowego

Spread the love

Wykorzystanie impulsu laserowego w unikalnej technice jubilerskiej emalii bianco 2007

Streszczenie – jubilerstwo – 2007 
 Beneficjentami projektu „Wykorzystanie impulsu laserowego w unikalnej technice jubilerskiej emalii bianco” byli uczniowie działu jubilerstwa ZSP w Częstochowie. Naszymi partnerami były szkoły średnie, kształcące przyszłych jubilerów: „Goldschmiedeschule” w Pforzheim (Niemcy), „Instituto Statale d’Arte” w Macerata (Włochy) i Akademia Cordoba w Cordobie (Hiszpania). Każda z w/w szkół prowadzi kształcenie w zakresie projektowania, wytwarzania wyrobów jubilerskich i przygotowuje twórczą jednostkę do samodzielnej pracy oraz współpracy z zakładem. Partnerskie szkoły posiadają nowoczesne pracownie odlewnicze, grawerskie, szlifierskie, oprawy kamieni wyposażony w laser sterowany komputerem oraz laboratoria badawcze. Staż odbywał się w trzech grupach, w różnych terminach: grupa w Pforzheim realizowała projekt od 8.10.07. do 26.10.07, grupa w Maceracie od 1.10.07. do 19.10.07., grupa Cordoba od 25.06.07. do 13.07.07.
Zgodnie z projektem jedna grupa beneficjentów powinna realizować staż w Niemczech w Monachium. Niestety dział jubilerski w tej szkole był w ubiegłym roku remontowany. Każdy beneficjent – jubiler musi mieć do dyspozycji przez całe trzy tygodnie stażu własne stanowisko pracy. Dlatego po uzyskaniu zgody z Krajowej Agencji zmieniliśmy partnera na Akademię Cordoba w Hiszpanii.
Efektem stażu jest praktyczne zapoznanie beneficjentów z unikalną techniką emaliowania nieznaną właściwie w Polsce, a tym samym nabycie nowych umiejętności w zakresie jubilerstwa. Kolejnym efektem stażu jest poznanie specyfiki i metody kształcenia zawodowego w przemyśle jubilerskim stosowanej w wiodących na rynku europejskim krajach, a także obsługa nowoczesnych urządzeń i technologii. Wiedzę tę wykorzystamy podczas zmiany bazy technologicznej szkoły w ramach funduszy strukturalnych programu ZPORR. Staż w ramach programu Leonardo da Vinci był etapem merytorycznego przygotowania do wykorzystania tej bazy.
Rezultatem dla beneficjentów jest praktyczne zapoznanie się ze znanymi dotychczas tylko z teorii urządzeniami i technikami. Takie urządzenia jak laser sterowany komputerem stwarzają nieograniczone możliwości w tworzeniu unikatowej, autorskiej biżuterii.
Projekt był zupełną nowością, a jego realizacja była konieczna dla poszerzenia wykształcenia naszych beneficjentów. Było to możliwe tylko w szkołach posiadających odpowiednią linię technologiczną tak jak w/w szkoły partnerskie. W swoich pracach jubilerskich beneficjenci zrealizowali wszystkie założenia programu Leonardo da Vinci.
Nieograniczony dostęp do wszelkich urządzeń umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu. Poznali też organizację pracy w krajach unijnych, obsługę nowoczesnych urządzeń i skonfrontowali własne sposoby projektowania z typowymi w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.
Podczas stażu beneficjenci pogłębili znajomość języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego – głownie z zakresu terminologii fachowej (słuchanie wykładów dotyczących technologii, komunikacja podczas korekt).
Realizacja projektu przebiegała bez najmniejszych problemów, w bardzo przyjaznej atmosferze. Wykonane przez naszych beneficjentów prace spotkały się z dużym uznaniem.
Po zakończeniu realizacji projektu beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk. Oprócz certyfikatów wydanych przez organizacje przyjmujące ubiegamy się również o certyfikaty Europass Mobillity dla naszych absolwentów. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności. Wraz z raportem przesyłamy przykładowe formularze Europassów .
Efekty stażu zostały upowszechnione poprzez wystawy prac oraz seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych uczniów i nauczycieli oraz odnotowane przez media.
Dokumentacja fotograficzna znajduje się na naszej stronie internetowej http://plsp.ids.czest.pl.