godlo MKiDN logoCEA bip 

Wykorzystanie najnowszych technik magazynowania

Spread the love

Wykorzystanie najnowszych technik magazynowania i przetwarzania danych cyfrowych w procesie DTP 2006

Streszczenie – grafika – 2006 wykładowcy 
 Beneficjentami projektu „Wykorzystanie najnowszych technik magazynowania i przetwarzania danych cyfrowych w procesie DTP” byli nauczyciele grafiki użytkowej i informatyki Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie przygotowujący zawodowo uczniów kierunku,  grafika użytkowa – formy wydawnicze w/w szkoły. Naszymi partnerami były: „Scoula de Libro” w Urbino (Włochy) i „Schule für Farbe und Gestaltung” w Stuttgarcie (Niemcy) prowadzące na poziomie średnim – zawodowym kształcenie w zakresie projektowania graficznego. Posiadają one nowoczesne, perfekcyjnie wyposażone pracownie prowadzone przez wysoce wyspecjalizowanych fachowców, których standardy są nieosiągalne w Polsce.
Staż odbywał się w dwóch grupach, w różnych terminach: grupa niemiecka realizowała projekt od 8.05.06. do 26.05.06, grupa włoska od 6.11.06. do 24.11.06.
Efektem stażu było zapoznanie się beneficjentów z wysoce wyspecjalizowanym warsztatem pracy, w tym szczególnie ze sposobem konfiguracji i administrowania sieci komputerowych oraz sposobami efektywnego ich wykorzystania w nauczaniu grafiki użytkowej i składu publikacji (DTP). Beneficjenci poznali również metody kształcenia zawodowego, wykorzystujące najnowsze techniki magazynowania i przetwarzania danych planując ich przetransponowanie do szkolnego programu nauczania na kierunku grafika użytkowa – formy wydawnicze. Realizacja projektu była konieczna, gdyż wraz z rozbudową bazy technologicznej szkoły z unijnych funduszy strukturalnych programu ZPORR potrzebna jest profesjonalna konfiguracja stanowisk pracy w pracowniach grafiki, informatyki i fotografii, urządzeń peryferyjnych (aparaty cyfrowe, skanery, drukarki, ploter), serwera plików i programów oraz łączącej je sieci, uwzględniających zarówno specjalne wymogi dotyczące prac graficznych (duże wielkości plakatów), jak i specyfikę konfiguracji sieci wykorzystywanej przez wielu użytkowników (bezpieczeństwo danych, uprawnienia poszczególnych użytkowników).
Założenia programowe przewidywały wymianę doświadczeń. Nieograniczony dostęp do wszystkich urządzeń umożliwił beneficjentom w pełni realizację projektu. Realizacja projektu przebiegała w przyjaznej, serdecznej atmosferze. Po zakończeniu stażu beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i zakres odbytych praktyk.
Efekty stażu zostały upowszechnione poprzez seminaria wewnątrzszkolne prowadzone przez beneficjentów dla pozostałych nauczycieli naszej szkoły i odnotowane przez media.